top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

להלן תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר PODUCATION ("האתר"). שימוש באתר כמוהו כאישור שהמשתמש קרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ושתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן מחייבים את המשתמש.

לבעלי האתר נתונה הרשות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת ויעדכנו אותם באתר, כאשר שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר, ויחייבו את המשתמש.

השימוש באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד. הבעלים אינם נושאים באחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

 

זכויות יוצרים

היצירות שיעשו באתר PODUCATION הן באחריות היוצרים בלבד, ולהם הזכויות המלאות על היצירה.

היוצרים מתחייבים שלא להפר זכויות יוצרים ע"י שימוש ביצירות ללא זכות מוקנית, וכל הפרה תהיה באחריותם בלבד, לא להעלות או להפיץ ממנו תכנים הפוגעים בזכות הפרטיות או זכויות הפרט.

PODUCATION מתחייבת שלא להפיץ את התכנים המועלים לאתר ללא הסכמת היוצרים בכתב.

 

שימוש נאות

היוצרים והמשתמשים באתר מתחייבים בזאת לעשות בו שימוש שאינו פוגע באחרים, ובכלל זה: לא להעלות תוכן שמטרתו או שיש בו לפגוע או להכפיש באופן גורף קבוצות אוכלוסיה. לא להעלות מידע שמוצג כאמת עובדתית אך הוא מטעה או לא נכון עובדתית או נועד להטעות את הקוראים / שומעים, לא להעלות מידע שחושף פרטים אישיים של אחרים או כל מידע עליהם ללא רשות שלהם. לא להעלות מידע שאינו מתאים לילדים / בני נוער - ללא ציון מפורש של המלצת הגבלת גיל

 

שימוש במידע

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש המשתמשים לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני.

לא יעשה שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמשים לצורך שאינו מוגדר בעת מסירתו, וכן המידע לא יועבר לגורם נוסף.

 

הגבלת אחריות הגבלת שימושים והסרה

השימוש של המשתמש באתר הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה האתר או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה של המשתמש, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של המשתמש.

האתר וכל צד המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו, אינו נושא בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת.

מובהר כי כל התכנים ו/או השירותים המופיעים באתר זה מובאים “כמות שהם” (as-is) ובכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

זכות השימוש המוקנית בהסכם זה באתר אינה מקנה זכות למכירה בתשלום של שירותים, הדרכות או כל שירות אחר דרך האתר או המתבסס על האתר. במידה ויתברר שמשתמש השתמש באתר לשם הפקת הכנסות יתבקש המשתמש להסדיר תוך 14 יום מול בעלי האתר רשיון שימוש חדש המאפשר לו לעשות כך.

במידה לא יוסדר רשיון השימוש החדש יוכלו בעלי האתר להסיר את התוכן ולמנוע גישה של המשתמש לאתר.

 

למפעילי האתר זכות להסיר תוכן מהפרסום באתר ללא צורך בהצגת סיבה. הודעה על הסרה תימסר לבעל התוכן, וכן תינתן לו אפשרות לקבל לידיו את התוכן בקובץ דיגיטלי.

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם פונים ומחייבים את כלל המשתמשים והגולשים ללא הבדל מין.

bottom of page